Saturday, July 24, 2010

Ryan Christianson (Baseball)

Jorge Posada (Baseball)

John Buck (Baseball)


Jim Thorme (Baseball)

Friday, July 23, 2010

Football Training

Basketball: Tyler Hansbrough 3
Basketball: Tyler Hansbrough 2
Basketball: Tyler Hansbrough 1
Tuesday, July 20, 2010

Rafael Nadal
Baseball Squat

Sunday, July 18, 2010

Jason Varitek (Boston Red Sox) 7

Saturday, July 17, 2010

Jason Varitek (Boston Red Sox) 6

Friday, July 16, 2010

Jason Varitek (Boston Red Sox) 5

Thursday, July 15, 2010

Jason Varitek (Boston Red Sox) 4

Wednesday, July 14, 2010

Jason Varitek (Boston Red Sox) 3

Tuesday, July 13, 2010

Jason Varitek (Boston Red Sox) 2